Facturaci├│ Clients

 

    Programa per a gestionar els albarans, les factures i l’emissió de rebuts. Les característiques més destacables són:

 

    Permet portar múltiples empreses integrades dins el mateix sistema.
    Permet portar distintes sèries de documents, tant d’albarans com de factures.
    En cas de treballar amb talles i colors, l’entrada d’albarans i factures disposa d’una pantalla pràctica i entenedora per a una ràpida introducció.
    Introducció d’albarans, control dels pendents de facturar i dels facturats, control de la factura assignada.
    Facturació d’albarans. Permet emetre una factura per cada albarà o agrupar diversos albarans del mateix client en una sola factura. Existeix l’opció de llançar facturacions depenent de la periodicitat (setmanal, quinzenal, mensual,...). Generació automàtica de rebuts al generar les factures. Possibilitat de recalcular factures ja emeses, afegint albarans o modificant els ja existents.
    Introducció de factures directament, generant els rebuts automàticament.
    Generació automàtica d’albarans o factures segons unes pautes o quotes preestablertes (molt pràctic per empreses amb una facturació molt repetitiva).
    Traspàs de les factures emeses a comptabilitat (en cas de disposar del mòdul de comptabilitat). Admet la possibilitat de generar moviments comptables en diferents comptes de vendes d’una mateixa factura.
    Control de les factures pendents de comptabilitzar.

    Llistats: albarans, conformes d’agència, etiquetes d’embalatges, factures, rebuts, diari de facturació, etc.

     Liquidació de representants. Resum de les vendes realitzades per representant amb els seus imports i comissions.


    A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:

facturacli