Comptabilitat

 

    Mòdul per a gestionar la comptabilitat de l’empresa. Les característiques més destacables són:

 

    Permet portar múltiples empreses integrades dins el mateix sistema. Inclús fusionar-les per obtenir una informació conjunta.
    Permet disposar de diversos exercicis en línia.
    Permet informar una estructura del exercici comptable diferent de l’any natural, independent per cada empresa.
    Permet tancar parcial o definitivament fins a un període determinat.
    Permet treballar en diverses monedes.
    Permet treballar en totes les empreses amb el mateix pla comptable, o bé definir plans independents per cada empresa.
    Els moviments patró permeten predefinir assentaments complerts o parcials, per la ràpida introducció dels mateixos.
    Permet portar diversos centres de cost i diaris de moviment.
    Entrada de moviments:
Introducció des de la mateixa pantalla dels diferents tipus d’assentaments (simples, compostos o patrons):
Tecles que permeten un fàcil accés a les dades complementaries (moviments patró, tipus d’I.V.A, comentaris, pla comptable, etc...).
Disposició del saldo actual de les comptes introduïdes.
Generació automàtica de la cartera d’I.V.A (pel diari de factures emeses/rebudes, tant nacionals, com Intracomunitàries, com de l’estranger).
Generació automàtica de la previsió de cobraments/pagaments (si es disposa del mòdul de tresoreria).
Ompliment automàtic de la contrapartida.
Permet la consulta ràpida de tots els assentaments en diferents ordres: data, compta, etc.
Porta el control dels assentaments desquadrats.
Consulta directe dels extractes de les comptes en multiexercici.
    Llistats: Extractes de comptes, Llibre diari, Esborrany del diari, Balanç de sumes i saldos, Diari d’I.V.A, Liquidació d’I.V.A, Autofactura Intracomunitària i Model 347.
 
    Balanç de situació. Compte d’explotació i Quadre de financiació amb o sense percentatges. Possibilitat de disposar de diferents llistats configurables per l’usuari.
    Consolidació d’empreses. Possibilitat d’obtenir extractes de comptes i balanços consolidats.
    Fi d’exercici. Procés que realitza automàticament la regularització, el tancament i l’obertura.
    Traspàs de dades de clients a gestoria i viceversa.
    Permet crear els fitxers necessaris per poder presentar els llibres oficials en suport magnètic: llibre diari, extractes de comptes, balanç de sumes i saldos, balanç de situació i compte de pèrdues i guanys.

 

    A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:comptabilitatl: