Tresoreria

 

    Programa per a portar el control de cobraments i pagaments, així com el control del risc de clients, proveïdors i bancs.

 

  COBRAMENTS: 

    Generació de remeses. (Al cobrament o al descompte) En la confecció de remeses bancàries, existeix la possibilitat de filtrar els efectes per tipus (lletres, rebuts, ...), moneda, tipus d’IVA, i per dates de venciment, a més de permetre seleccionar específicament aquells que es desitgi incloure o excloure de la mateixa.
    Llistat de previsions de cobrament.
    Control del risc de clients (en comandes, albarans, factures, remeses, impagats, etc...).
    Control del risc bancari.
    Llistat de rebuts.
    Control d’impagats.
    Substitució de rebuts. Procés que permet agrupar diversos rebuts en un de sol o renegociar un rebut impagat carregant o no les despeses de devolució.
    Traspàs a comptabilitat. Es generen els assentaments de les remeses, els cobraments manuals, els cobraments dels rebuts ramassats al cobrament, els impagats i les renegociacions (s’adapta a les necessitats del client).

 

  PAGAMENTS:

 

    Les opcions disponibles són anàlogues a les dels cobraments, amb les següents excepcions:

 

    Generació de rebuts. Procés per la introducció ràpida dels rebuts pendents de pagament.
    Confecció de cartes bancàries de pagaments domiciliats.
 
    Llistat de xecs o pagarés. Aquesta opció s’adapta a les necessitats del client.
    Traspàs a comptabilitat. Genera els assentaments de pagaments manuals i pagaments domiciliats (s’adapta a les necessitats del client).
    Permet enviar remeses en suport magnètic o mitjançant una connexió amb el banc per Internet, del manual 19, 58 o 32 tant per capçaleres com per línies.
    Validació de riscos tant de clients com de proveïdors.
    Permet cobrar rebuts o albarans parcialment i generant un altre rebut de la resta.

    A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:

 

tresoreria